Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

serialowaaa
1601 9a13 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
serialowaaa
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove

July 25 2017

serialowaaa
9962 7644
Reposted fromdailylife dailylife viaaknatazs aknatazs
serialowaaa
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaelentarie elentarie

July 24 2017

7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viagitarowaaaA gitarowaaaA

July 23 2017

July 22 2017

serialowaaa

July 21 2017

serialowaaa
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

July 19 2017

serialowaaa

July 26 2017

serialowaaa
1601 9a13 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
serialowaaa
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove

July 25 2017

serialowaaa
9962 7644
Reposted fromdailylife dailylife viaaknatazs aknatazs
serialowaaa
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaelentarie elentarie

July 24 2017

7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viagitarowaaaA gitarowaaaA

July 23 2017

July 22 2017

serialowaaa

July 21 2017

serialowaaa
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

July 24 2017

7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viagitarowaaaA gitarowaaaA

July 23 2017

July 22 2017

serialowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl