Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

serialowaaa
serialowaaa
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamyminds myminds
serialowaaa
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viamyminds myminds
serialowaaa
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viamyminds myminds
serialowaaa
1626 79da
Reposted fromoutoflove outoflove viamyminds myminds
serialowaaa
6303 133c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyminds myminds

August 02 2017

serialowaaa
0874 e619
Reposted fromrol rol viadusz dusz
serialowaaa
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viaromantycznosc romantycznosc
serialowaaa

August 01 2017

serialowaaa
0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viaIriss Iriss

July 30 2017

serialowaaa
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaanecianow anecianow

July 26 2017

serialowaaa
1601 9a13 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
serialowaaa
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove

July 25 2017

serialowaaa
9962 7644
Reposted fromdailylife dailylife viaaknatazs aknatazs
serialowaaa
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaelentarie elentarie

July 24 2017

7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viagitarowaaaA gitarowaaaA

July 23 2017

July 22 2017

serialowaaa

July 21 2017

serialowaaa
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

July 19 2017

serialowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl