Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

serialowaaa
Wiara w siebie daje wielkie możliwości.
— Dwayne Johnson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 18 2018

serialowaaa
Reposted frompomruki pomruki viapoolun poolun

September 14 2018

serialowaaa
5658 e066
Reposted fromzungud zungud viawszystkodupa wszystkodupa

September 12 2018

serialowaaa
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapoolun poolun

September 09 2018

serialowaaa
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viapiehus piehus
serialowaaa
6205 b9a2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
5490 3ac4
Reposted frommsto msto viamagolek22 magolek22
serialowaaa
2996 0bbf

September 08 2018

serialowaaa
Ile spraw ukrywamy przed sobą, choć uważamy się za przyjaciół.
— Jaume Cabré
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
3699 315d 500

August 19 2018

serialowaaa
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamagolek22 magolek22

August 17 2018

serialowaaa

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viamagolek22 magolek22
serialowaaa
serialowaaa
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove
serialowaaa
serialowaaa
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viawszystkodupa wszystkodupa

July 15 2018

serialowaaa
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 09 2018

serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viawolalabym wolalabym
serialowaaa
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viametka metka
serialowaaa
Reposted frommr-absentia mr-absentia viametka metka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl